Els nostres serveis Legals

Dret Civil

 • Obligacions i contractes
 • Matrimonial – Família
 • Herències i Dret de Successions
 • Dret processal civil
 • Arrendaments urbans i Propietat Horitzontal
 • Responsabilitat civil
 • Reclamacions de quantitat
 • Drets Reals – Immobiliari
 • Incapacitacions

Dret Laboral

 • Reclamacions de quantitat
 • Acomiadaments
 • Reparació dels drets dels treballadors
 • Incapacitats laborals
 • Modificacions substancials de les condicions de treball

Dret Administratiu

 • Recursos administratius per imposició de sancions
 • Reclamacions patrimonials contra l’administració
 • Recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu
 • Procediments contenciosos administratius

Dret Mercantil

 • Constitució de societats
 • Contractes comercials
 • Dret bancari i financer
 • Fiscalitat corporativa
 • Acords d’inversió i finançament

Diga’ns com podem ajudar-te